News in Ga

“Ŋoo” lε kε “Gכŋti” lε yε Oshikifככ lε sεε

Akε mlawookpeehe kε Maŋhiεnyiεlכ oshikifככ lε eba naagbee ni maŋ lε nitsumכ ni kwεכ oshikifככ nכ lε etsככ mכ ni ye kunim ni akε lε eta esεŋ nכ.

Dani nomεi baaba nכ lε, maŋ nכkwεmכ kui wuji enyכ ni yככ wכ maŋ lε mli, NPP kε NDC mli bii fכfכi wiemכi kεmaje majee amεhe. Ekomεi kwraa po yafee hiεkwεmכi ni ha ni gidigidi, pilamכ kε la shishwiemכ aaba yε heikomεi.

Be eshiwie oshikifככ lε sεε shi wכyeko wכhe.

Nכ hewכ ji NPP bii, ni mitsככ akε aju amε aha John Mahama, baanyε ni amεtswia glasintsiŋsii kεnyiε gbεi anכ, yε sane ni amεkεtee saneyelihe lε sεε.

Wכbaanyε wכka wכyitseiaŋ ni wכkεε akε yε nεkε bei amli, ni mεi ahiŋmεiaŋ etsutsui lε, nε fεε nכ banyε ni eba kεji mεi ni afa kεkwε mεi ahebuu lε eyakwεεε ni ahi. Naagba ji akε, kε wכyafeee he nכ ko pε, gidigidifeemכ eba. Kε okwε kwraa po lε, mεi ni atsiכ kεyajeכ enεεmεi ashishi kε mεi ni naa nכ yε gidigidifeemכ nεε mli ji Gafכmכbii kε wכnyεmimεi ni yככ Zongo shihilεhei.

Kakalכi ji Gamεi, ni anכkwale ni, ni nakai nכŋŋ ji Zongobii nεε. Shi hu lε, kεji ebalε akε aahe tsכji donkomi loo aatao mεi ni akε gככtamlijiemכ nitsumכi aha kε nכkwεmכ lε, anaaa wכbii kε wכnyεmimεi nεε futu amε. No ji ebaaa wכtsine po. Eŋככ wכnaa kεkε akε abaana akε wכfutu mεi ni feכ enεεmεi. Hei ni wכle akε latsaa ko etsaŋ wכ kε kunimyeli tete po lε, wכsumככ akε wכtsככ wכhewalε koni ana wכ. Maŋnכkwεmכ kui ahiεnyiεlכi ni taoכ ni Ga asha nεε paiכ wכ buului asablai ejaakε amεle akε eŋככ wכnaa.

Amε loo amεbii fataŋ he kεnככ kεji ebalε nakai. Kεji be lε shε hu, amεhaa ni wכyajeכ hiεgbε bכ ni afee kεji nכ fכŋ ko aaba lε, enina wכ dani eshε amε nכ.

Jewbii ni wכsusuכ akε wכji lε, esa akε wכnifeemכi anyiε odehei aŋlε nכ. Akε oblahii kε oblayei lε, esa akε wכ klεŋklεŋ wכgbε wכhiŋmεiaŋ ni wכkwε maŋnכkwεmכi kui awoji amli fitsofitso bכ ni afee ni kεji wכfa wכnane lε, wכna he ni wכkε aama, ni jeee ku ko su ni baagbla wכ kεnyiε amεsεε kεkε aloo wכbaafee wכyiŋ akε wכ kε amε loo gbεhe ni mεi yככ a-mpleshii.

Enε hewכ lε, kεji wכgble wכdafitswaa adeka efכ he ko ni aawie ŋmεnεŋmεnε nibii ni yaa nכ ahe saji lε, wכbo nibii atoi jogbaŋŋ koni wכfee wכyiŋ yε nibii ni aawa wכ he shi jee nכ ni baaha ni wכtswara kpai ni wכyafכte mu ewo la mli.

Kεji okε ohiŋmεi na Otsokrikri gbi ni ji ejwε loo Afuabe gbi ni ji Nyuŋmai etε kε ekome, 1981 butumכ ni sojafoi babutu maŋnכkwεmכ loo Nkrumahfaa Oflכ, 1966 lε, obaafata klεŋklεŋmεi ni baafכ tε kεtswara mεi ni awiemכi esaaa ni haa mεi nyiεכ amεsεε kε nibii gbohii afeemכ lε.

Akε mεi ni ahiε efa yε maŋ lε mli lε, sa akε wכtsככ wכbii gbε nכ ni atsככ kεkwככ ŋwεi. No ji, ni obaale ohe, mכ ni oji, he ni ojε, he ni otaoכ ni oya kε gbε ni ootsכ kεshε jεmε.

Kεji wכkε wכhe woo nibii amli lε, wכtsכmככ jatsu wכhaa maŋ lε ni nכfεεnε lε ja afee aha wכ.

Wכbaafee nibii ni kε sεεnamכi aba aha mεi krokomεi bכ ni afee aye ni ashi shishi aha wכ ŋmεnε lε, tכmכ kple ni wכbii feכ ji amεnaa maŋnכkwεmכ akui amlibotemכ akε nכ ni baaha amεna ni nכŋŋ. Enε aanyε afee anכkwale ejaakε wכnaa mεi pii ni amεna nii ni kεjee maŋsaneyeli hewכ lε, jeee mεi kwraa komεi ji amε. Wכnaa mεi akpei ohai abכ yε hei ni wכyככ.

Be fεε be ni wכbaayafכ oshiki aloo akε maŋsaneyeli yitso ko baafכ wכhie le, esa akε wכwie wכha wכhe shi jeee ni wכbaaha ni mεi komεi atsi lε wכ ni wכwie bכni amε amεsumככ. No tsככ akε sa ni wכkwε yitsei komεi ajogbaŋŋ ni wכfכ oshiki lε yε gbε nכ ni wכle akε ekε nכyaa kε hiεnכkamכ baaba.

Kεji mi kε bo kε wכbii fεε eyakwεεε jogbaŋŋ lε, wכbaa kpa nכ gbonyo ni no ji nכ ni wכbaashi wכha wכbii.

Enε ehii ehaaa wכ kεji wכkεε “Wכji ŋoo lε, – Wכji Gכŋti lε”.

Leave a Reply

Close
Close